Algoritmi 07: Aritmetičke operacije

Aritmetičke operacije izvode se nad brojevima. Svaki programski jezik ima neke svoje specifičnosti u primjeni istih, a sve se svodi na primjenu shodno matematičkim operacijama. U slijedećoj tablici nalaze se prikaz aritmetičkih operacija u Python jeziku:

Operacija Opis
+ Zbrajanje
Oduzimanje
* Množenje
/ Dijeljenje
// Cjelobrojno dijeljenje
% Ostatak kod cjelobrojnog dijeljenja (modulo)
** Potenciranje

Primjeri naredbi korištenjem naredbe print() pomoću koje se ispisuju vrijednosti na zaslon (izlaz):

Kako se aritmetičke operacije koriste u praski pogledajte u priloženom video isječku: