Algoritmi 04: Osnove Python jezika

Svaki programski jezik ima propisanu sintaksu jezika. Sintaksa programskog jezika koristi se za označavanje strukture programa. To u osnovi naglašava strukturu, izgled programa s njihovim izgledom što uključuje skup pravila koja provjerava slijed simbola i instrukcija korištenih u programu.

Da pojednostavimo, programski jezici se sastoje od propisanih jezičnih oznaka kao što su: komentari, računske operacije, relacijski i logički operatori, naredbe… Također, postoje određena pravila pisanja, a koja nećemo sada opisivati, već kroz cjelokupni tečaj, a radi što veće jednostavnosti u razumijevanju. No, za početak ćemo ovdje pojasniti neke osnovne “dijelove” Python jezika.

Komentari

Komentari služe kako bi programeri u slobodnom ljudskom izražaju opisali dijelove programa radi razumijevanja, a koji se ne izvršavaju. Komentar je zgodno napisati na početku nekog programa (ili modula – manji dio neke cjeline) za uvodni opis. Kako se opis često piše u više linija, postoje razlike u pisanju višelinijskih i jednolinijskih komentara:

Višelinijski komentar se piše između trostrukih navodnih znakova. Stoga, u programskoj datoteci valja napisati 3 navodna znaka uzastopno (bez praznina) kao i završna 3 navodna znaka. Sve između što se piše je komentar.
'''
Ovo je višelinijski
komentar u Python
programskom jeziku.
'''

Višelinijski komentar može biti pisan, kako s jednostrukim, tkao i s dvostrukim navodnim znacima. Važno je za početak i završetak koristiti identične navodne znakove.
"""
I ovo je višelinijski
komentar u Python
programskom jeziku.
"""

Postoji i oznaka za jednolinijski komentar – # (hash tag), a koji se može koristiti, kako na početku neke linije, tako i na kraju neke linije programa.
# ovo je komentar u jednoj liniji
print('Volim programirati') # ovo je komentar nakon izvršenja naredbe print

Uvlačenje

Python koristi uvlačenje kao metodu razlikovanja programskih blokova, tj. ne koristi vitičaste zagrade ili ključne riječi kao većina programskih jezika. Povećanje uvlačenja znači da dolazi novi, ugniježđeni blok, dok smanjenje označava kraj trenutnog bloka.

Ključne riječi i kontrola toka

  • if izraz, koji izvršava određeni blok koda pod nekim uvjetom, zajedno s else i elif (else-if varijanta)
  • for izraz, koji iterira kroz “iterabilan” objekt i svaki element upisuje u lokalnu varijablu koja se koristi u pridruženom bloku
  • while izraz, koji izvršava određeni blok koda sve dok je njegov uvjet istinit
  • try izraz, koji omogućava da iznimke, koje su bačene u bloku koda kojeg try obuhvaća, budu uhvaćene i obrađene u except bloku
  • class izraz, kojim se deklarira klasa (u objektno orijentiranom programiranju)
  • def izraz, koji definira funkciju ili metodu
  • assert izraz, koji se koristi pri “debugiranju” kako bi se provjerilo vrijede li određeni uvjeti
  • import izraz, koji se koristi pri uključivanju dodatnih modula

Izvor nekih dijelova sadržaja: https://hr.wikipedia.org/wiki/Python_(programski_jezik)